Canadese gans
Canadese gans  (Branta canadensis)     
Uiterlijk:
Lengte:♂ 99 cm en ♀ 94 cm. Vleugellengte: ♂ 49 cm en ♀ 47 cm. Gewicht: ♂ 4900 g en ♀ 4400 g


Biotoop en leefwijze:

De Canadese Gans komt vooral voor in gebieden met open water en graslanden, maar is in tegenstelling tot veel andere soorten ook in bosrijke gebieden te vinden. Canadese Ganzen begrazen graslanden en graangewassen zoals zomertarwe ook wordt veelvuldig gefoerageerd op maisstoppel. De soort wordt regelmatig aangetroffen foeragerend met andere ganzensoorten, zoals Grauwe ganzen, Brandganzen en Kolganzen. De Canadese gans bouwt nesten op de grond, meestal zijn deze goed verscholen. Ook zijn er nesten op daken van gebouwen waargenomen. Wanneer nesten worden gebouwd in moerassige delen van veenweidegebieden (Zuid-Holland) of langs vennen (Brabant) worden graslanden in de omgeving gebruikt om te foerageren. Tijdens de rui verzamelen Canadese ganzen zich in groepen. In de Delta gebeurt dit vaak op of nabij open water, terwijl omliggende kort grazige graslanden worden gebruikt om te foerageren. In polders en binnenwateren kunnen de vogels zich echter ook verschuilen in het riet of lange vegetatie. In Noord-Nederland bevinden alle ruiplaatsen zich in gebieden met open water. Dit kunnen grote plassen zijn maar ook zandgaten of parkvijvers. Veel ruiplaatsen liggen op plekken waarvan bekend is dat er veel ganzen broeden.

Ruiperiode: Begin juni - half juli.

Broedwijze: Meestal solitair, soms ook semikoloniaal

Voortplanting:
Aantal legsels: 1 broedsel per jaar. Aantal eieren: 4-6 geelachtig witte eieren. Broedduur: 28-30 dagen. Broedperiode: Begin april – half juni.

Voedsel: Het voedsel van de Canadese gans bestaat uit grassen, moerasplanten en zaden, ook wel wormen en insecten. Canadese ganzen komen in heel Nederland voor.

Schadebestrijding: Canadese ganzen staan op de landelijke vrijstellingslijst. Dat betekent dat iedere jachthouder, mits toestemming van de grondgebruiker, deze vogels mag doden. 

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.